Besluitenlijst Raadvergadering 01-07-2021

Installatie van de heer G.J. Schilder tot raadslid.

Toe te laten als lid van de raad van Edam-Volendam;
De heer G.J. Schilder (Lijst Kras)

Afleggen eed/belofte raadspleinlid.

Te benoemen tot lid van het raadsplein;
Mevrouw C. Buis (PvdA)

Ingekomen stukken en mededelingen.

Kennis te nemen van:

 • Rapportage projecten 21-2
 • advieslijsten cie P&C d.d. 6-4, 18-5 en 8-6 2021.

Vaststelling korte weergave raadsvergadering d.d. 22 april 2021, 20 mei 2021

De verslagen wordt ongewijzigd vastgesteld.

Voorstel tot vaststellen zomernota.

 • De zomernota 2021 vast te stellen
 • De gevolgen van de zomernota 2021 te verwerken in de begroting 2021 en meerjarenraming.

Voorstel tot kennisnemen van de Kadernota begroting 2022 en instemmen met de uitgangspunten begroting 2022.

 • Kennis te nemen van de kadernota begroting 2022
 • In te stemmen met de uitgangspunten voor de begroting 2022

Voorstel inzake jaarstukken Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland.

 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2020;
 2. Een positieve zienswijze te geven op de Begroting 2022, met een aanvulling in verband met  de aanwending van de COVID-19-reserve;
 3. Een positieve zienswijze te geven op het Regionaal Risicoprofiel;
 4. Een positieve zienswijze te geven op het Beleidsplan 2021-2024, met een aanvulling in verband met de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s;
 5. Voorzitter en secretaris te verzoeken aan de secretaris van het Dagelijks Bestuur VRZW een bericht te zenden, conform het tekstvoorstel gevoegd bij het raadsvoorstel.

Toelichting:
De gemeenten in de regio hebben een gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VRZW). De werkorganisatie voert voor de deelnemende gemeenten een aantal taken uit zoals Brandweerzorg, Ambulancezorg, Rampenbestrijding en crisisbeheersing
en Meldkamer. De raad kan op het Regionaal risicoprofiel, het Beleidsplan en de Begroting een visie naar voren brengen.

Voorstel tot instemmen met een positieve zienswijze op de concept begroting 2022 van het Waterlands Archief.

In te stemmen met een positieve zienswijze op de conceptbegroting 2022 van het Waterlands Archief.

Voorstel inzake jaarstukken 2020 en begroting 2022 GGD Zaanstreek Waterland.

 • Jaarstukken
  In te stemmen met een positieve zienswijze op de jaarstukken 2020 van de GGD Zaanstreek-Waterland.
  De bijgevoegde brief met de zienswijze te verzenden naar het bestuur van de GGD
 • Begroting
  In te stemmen met een positieve zienswijze op de begroting 2022 van de GGD Zaanstreek-Waterland.
  De financiële gevolgen voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGD ZW 2022-2025 verwerken in de programmabegroting 2022.

Voorstel tot beschikbaar stellen krediet t.b.v. reconstructie deel Seevancksweg in Oosthuizen.

Krediet beschikbaar te stellen van € 400.000 voor de reconstructie van het gedeelte Seevancksweg tussen de Kieftenwerf en de toekomstige bebouwde komgrens in Oosthuizen, waarbij de bijdrage van Bouwfonds ten bedrage van € 377.000 in mindering wordt gebracht als bijdrage derden.

Toelichting:
De tweede fase van Waterrijk in Oosthuizen wordt in 2021 opgeleverd. Dit gedeelte van Waterrijk ligt nu nog buiten de bebouwde kom aan de Seevancksweg. De bebouwde komgrens wordt verplaatst, het beheer overgenomen van HHNK en het weggedeelte dient in te worden gericht als 30 km/h gebied volgens de principes van Duurzaam Veilig. Naast deze inrichting wordt ook een voetpad, verlichting en beschoeiing aangebracht. Deze reconstructie is niet opgenomen in een programma, zodat een kredietaanvraag noodzakelijk is.

Voorstel tot vaststellen Havenbeheersverordening en de verordening tot 2e wijziging van de APV Edam-Volendam 2016.

 1. de Havenbeheersverordening Edam-Volendam vast te stellen en
 2. de verordening tot tweede wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam 2016 vast te stellen

Toelichting:
Omdat het huidige gebruik en gewenste gebruik van de haven niet overeenstemt met de in 2017 vastgestelde Verordening havens en openbaar water gemeente Edam-Volendam is er voor gekozen deze te herzien. Om de verplaatsing van de woonschepen in de Purmerringvaart te faciliteren, wordt de Algemene plaatselijke verordening, vooruitlopend op de integrale herziening, gewijzigd door een ligplaatsvergunningenstelsel voor woonschepen in te voeren.

Voorstel tot instemmen met de RES 1.0 NHZ.

 • In te stemmen met de RES 1.0 NHZ voor het zover gemeente Edam-Volendam aangaat. Met als belangrijkste punten:
  1. De ambitie van de regio Noord-Holland Zuid van 2,7 TWh als uitgangspunt te hanteren voor opwek in 2030 in de regio Noord-Holland Zuid, en daarmee bij te dragen aan de landelijke opgave van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030.
  2. De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en zonne-energie daarvoor als uitgangspunt te hanteren.
 • De uitkomsten van de RES 1.0, die effect hebben op gemeente Edam-Volendam, mee te nemen bij de uitwerking van de uitvoeringsinstrumenten voor omgevingsbeleid

Toelichting:
Dit voorstel draagt bij aan de doelstellingen voor duurzaamheid van de gemeente Edam-Volendam. De RES (Regionale Energie Strategie) is een van de acties voortvloeiend vanuit het Klimaatakkoord van 2019, wat zich richt op de reductie van CO2- uitstoot. Om deze doelen te behalen, wordt er in Nederland binnen dertig regio’s RES'en ontwikkeld. Om hier richting aan te geven, zodat de wensen en ambities van de gemeente Edam-Volendam hierin meegenomen worden, draagt de gemeente Edam-Volendam actief bij.

Voorstel tot vaststellen de aanvulling op het beleidsplan schuldhulpverlening en armoede-aanpak en Verordening beslistermijn Edam-Volendam 2021.

De aanvullende beleidsnotitie schuldhulpverlening op het Beleidsplan schuldhulpverlening en armoede-aanpak gemeenten Edam-Volendam 2018-2022 en Verordening beslistermijn Edam-Volendam 2021 vast te stellen.

Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Seinpaal.

 • het bestemmingsplan "De Oude Seinpaal" bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0385.DeOudeSeinpaal-vg01 en waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond ontleend aan Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), versie 2017-11-22, met de bijbehorende plantoelichting, regels en bijlagen vast te stellen;
 • te besluiten dat géén exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wro wordt vastgesteld;
 • in het kader van de coördinatieregeling kennis te nemen van het door het college van b. en w. genomen besluit tot verlening van de omgevingsvergunning voor de bouw van 54 appartementen op het perceel Wester Ven 45 en het genomen “Besluit vaststelling hogere grenswaarden geluid woningen Wester Ven 45 te Volendam”; 
 • de coördinatieregeling zoals neergelegd in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding, vervolg en bekendmaking van de voor onderhavig project vereiste besluiten; de coördinatie heeft betrekking op de volgende besluiten:
  • het bestemmingsplan;
  • de verleende omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  • het "Besluit vaststelling hogere grenswaarden geluid woningen Wester Ven 45 te Volendam”;
 • afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren op onderhavig bestemmingsplan;
  burgemeester en wethouders of (een) door hen aan te wijzen ambten(a)ar(en) te machtigen tot het zo nodig voeren van verweer voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Toelichting:
Het voorliggende bestemmingsplan “De Oude Seinpaal” heeft betrekking op de ontwikkeling van de locatie van de Oude Seinpaal. Op deze locatie (Westerven 45) zal een nieuw appartementencomplex inclusief openbare ruimte worden ontwikkeld. Het complex bestaat uit 54 sociale appartementen. De voorgenomen ontwikkeling is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Met het bestemmingsplan “De Oude Seinpaal” wordt een nieuwe planologische basis voor het gebied van kracht waarmee de genoemde ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. De Oude Seinpaal zal hiervoor worden gesloopt.

Voorstel inzake regionale uitvoeringsagenda ruimtelijke klimaatadaptatie.

Besluit inclusief amendement:
De regionale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie vast te stellen alsmede in te stemmen met het uitvoeringsplan klimaatadaptatie Zaanstreek-Waterland 2021-2024, exclusief de op blz. 33 puntsgewijze opgesomde documenten met “bestaande beleid, visies en strategieën”, zolang deze niet zijn vastgesteld door de gemeenteraad van Edam-Volendam.

Toelichting:
Op basis van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is een uitvoeringsagenda nodig voor klimaatadaptatie. Binnen het bestaande samenwerkingsverband voor de waterketen is gewerkt aan een regionale uitvoeringsagenda voor klimaatadaptatie. De uitvoeringsagenda is klaar voor besluitvorming.

Voorstel tot vaststellen  bestemmingsplan Tunnelpad (Kraaiennest) Oosthuizen.

 • het bestemmingsplan "Tunnelpad Oosthuizen" bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0385.BPTunnelpad-vg01 en waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond ontleend aan Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), versie 2017-11-22, met de bijbehorende plantoelichting, regels en bijlagen vast te stellen;
 • te besluiten dat géén exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wro wordt vastgesteld;
 • in het kader van de coördinatieregeling kennis te nemen van het door het college van b. en w. genomen besluit tot verlening van de omgevingsvergunning voor de bouw van 28 woningen op de planlocatie;
 • de coördinatieregeling zoals neergelegd in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding, vervolg en bekendmaking van de voor onderhavig project vereiste besluiten; de coördinatie heeft betrekking op de volgende besluiten:
  • het bestemmingsplan;
  • de verleende omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
 • afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren op onderhavig bestemmingsplan;
 • burgemeester en wethouders of (een) door hen aan te wijzen ambten(a)ar(en) te machtigen tot het zo nodig voeren van verweer voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Toelichting:
Het voorliggende bestemmingsplan “Tunnelpad Oosthuizen” heeft betrekking op de ontwikkeling van de locatie van de voormalige school Openbare Basisschool ‘Het Kraaiennest’. Het schoolgebouw wordt gesloopt en op het vrijgekomen perceel worden 28 woningen met daarbij behorende infrastructuur gerealiseerd.

Voorstel inzake MRARijk Verstedelijkingsconcept versie 2.

Besluit Inclusief amendement
In te stemmen met de in de (regionale) brief geformuleerde wensen en opvattingen over het Verstedelijkingsconcept versie 2, deze aan te vullen met de in het raadsvoorstel genoemde gemeentelijke opmerkingen, incl. onderstaande wijzigingen en aanvullingen, en het college opdracht geven de brief te verzenden aan het Projectteam Verstedelijkingsstrategie Rijk/MRA.
Wijzigingen/aanvullingen in/op de gemeentelijke brief:

 1. Toe te voegen: “Op pagina 10 van het verstedelijkingsconcept MRA 2030/2050 – versie II dient “De Purmer” te worden verwijderd uit de concepttekst m.b.t. tot de ruimtevraag bedrijventerreinen.”
 2. Toe te voegen: “Op pagina 57 en 63 van het verstedelijkingsconcept wordt Edam-Volendam (en Volendam-Edam) wederom genoemd als zoekgebied voor bedrijventerrein m.b.t. het NZKG. Dit dient te worden geschrapt.”
 3. In de gemeentelijke brief de tekst: “de vergroting van het industrieterrein Baanstee-noord/Purmer (ook in relatie tot het vraagstuk opvang NZKG),” te schrappen.
 4. Toe te voegen: “380 KV/tracés ondergronds aan te leggen, hetgeen het landschap spaart en tevens toekomstige ontwikkeling van het gebied rondom tracés niet onmogelijk maakt.”
 5. Toe te voegen na “de nog op te stellen investeringsstrategie”: “Indien de wens voor het doortrekken van de NZ-lijn naar Purmerend/Edam-Volendam leidt tot de aanname dat dit een multimodaal knooppunt wordt, met hoogstedelijk woon/werkmilieu in de Purmer in Edam-Volendam met een eventueel potentieel zwaar economisch programma, dient dit te worden geschrapt.”
 6. Toe te voegen: ”Landschappelijk gebied als noodzakelijke randvoorwaarde te positioneren bij verstedelijking en daarvoor ook gezamenlijke (financiële) verantwoordelijkheid na te streven in de samenwerking van gemeenten en provincies in de MRA.”
 7. De zin: “Vanuit gemeentelijk oogpunt…….een verbetering van de mobiliteit” aan te vullen met: “, door het realiseren van o.a. een tunnelbak van 2 x 2 rijbanen op de N247 bij Broek in Waterland.”
 8. Toe te voegen: “Het verstedelijkingsconcept beschrijft dat op delen van de binnenring (o.a. de A10 West) de focus kan verschuiven naar bestemmingsverkeer. De gemeenteraad van Edam-Volendam ziet dit als potentieel file-risico en ziet goede doorstroming van (auto- en vracht)verkeer als zeer belangrijke onderdeel van beleid binnen de VRA en MRA.”
 9. Toe te voegen: “Het college van B&W en de gemeenteraad van Edam-Volendam roept het Projectteam dringend op raden en staten bij uitwerking en totstandkoming van de Verstedelijkingsstrategie tijdig en in voldoende mate kaderstellend (aan de voorkant) in positie te brengen.”

Toelichting:
Met de Verstedelijkingsstrategie bepalen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het Rijk samen de koers voor de ontwikkeling van de MRA op de middellange (2030) en lange termijn (2050). Het is een Rijk/Regio traject, waarin samen wordt gekeken wat van elkaar wordt verwacht en van elkaar wordt gevraagd. Het maakt duidelijk waar wij het Rijk voor nodig hebben en andersom. De strategie brengt keuzes op verschillende gebieden bij elkaar: van wonen, werken, mobiliteit en leefkwaliteit tot landschap, energie, (drink)water, klimaatadaptatie en ecologie. Bovendien integreert de strategie het beleid van de afzonderlijke gemeenten, de provincies, de waterschappen en het Rijk met eerder gemaakte afspraken. Zo geeft de Verstedelijkingsstrategie aan waar we samen naartoe willen: naar een metropoolregio van grote klasse met een menselijke maat, die duurzaam is, en sociaal en economisch sterk.

Voorstel inzake voormalig gemeentehuis Zeevang, Raadhuisstraat 24 in Oosthuizen.

 1. Kennis te nemen van bijgaande memo d.d. 3 juni 2021 m.b.t. het voormalig gemeentehuis Zeevang, Raadhuisstraat 24 in Oosthuizen;
 2. in te stemmen met het huren van ruimte t.b.v. het CJG/ WSP;
 3.  in de begroting met ingang van 2022 een structureel budget van € 45.500 op te nemen voor de huur van ruimte voor huisvesting CJG/WSP en voor facilitaire kosten;
 4. in de begroting 2022 eenmalig een exploitatiebudget van € 5.000 beschikbaar te stellen voor inrichting van de ruimte voor huisvesting CJG/WSP;
 5. er kennis van te nemen dat bovenstaande wijzigingen voor 2021 niet leiden tot een mutatie van het saldo begroting. In 2022 voor een verlaging van € 50.500 en vanaf 2023 tot een structurele verlaging het saldo begroting met € 45.500;
 6. bovenstaande wijzigingen op te nemen in de Programmabegroting 2022.

Voorstel inzake samenvoegen brandweerkorpsen.

 • In te stemmen met het samenvoegen van de brandweerkorpsen Edam en Volendam
 • Het College te verzoeken een project in voorbereiding te nemen, dat voorziet in gezamenlijke huisvesting van de korpsen op de locatie Deimpt.

Voorstel tot kennisnemen van het voornemen van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland om zich bij een werkgeversvereniging aan te sluiten.

 • Kennis te nemen van het voornemen van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zich bij een werkgeversvereniging aan te sluiten.
 • Geen wensen of bedenkingen aangaande dit voornemen kenbaar te maken.
 • Voorzitter en secretaris te verzoeken dit besluit te berichten aan de secretaris van het Dagelijks Bestuur VRZW.

Toelichting:
Deelname aan een gezamenlijke werkgeversvereniging geeft de VRZW de gelegenheid de rechtspositie van het personeel op basis van een ‘normale’ cao te regelen.

Voorstel tot vaststelling begrotingswijziging waarin de financiële gevolgen van de raadsbesluiten zijn verwerkt.

De 4e en 5e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.
Hierin zijn de financiële gevolgen van de raadsbesluiten van 1 juli 2021 verwerkt.

Motie vreemd aan de orde inzake bereikbaarheid ondernemers Noordeinde + opgang invalide mogelijkheid vanaf de Parallelweg

De motie niet in stemming te brengen.
Het college neemt de intentie over.