Besluitenlijst Raadsvergadering 28-01-2021

Voorstel tot benoeming plaatsvervangende voorzitters raad.

Naast de heer L.T. Kras te benoemen tot plaatsvervangende voorzitters van de raad:

 • De heer C. Sietsema
 • De heer A. de Jong

Afleggen eed/belofte lid van het raadsplein

Te benoemen tot lid van het raadsplein: Mevrouw Q. van der Zee (GroenLinks).

Vaststelling korte weergave raadsvergadering d.d. 22 oktober en 26 november 2020.

de verslagen vast te stellen

Bekrachtigen besluit Kraaiennest zodat dit een op een aansluit op het voorstel uit de raad van 17 december 2020

 1. Kennisnemen van de door het college opgelegde voorlopige geheimhoudingsplicht op en van de volgende stukken behorende bij 'Grondexploitatie 't Kraaiennest Oosthuizen 2020': a. Gedetailleerde grondexploitatie, d.d. 16 september 2020 (Bijlage 1) b. Bijlage 2 toelichting en bijlage 3 civiele raming; zoals bedoeld in artikel 25, tweede en derde lid van de Gemeentewet;
 2. De voorlopige geheimhoudingsplicht te bekrachtigen en op te leggen op de in punt 1 genoemde stukken, zoals bedoeld in artikel 25, vierde lid van de Gemeentewet;
 3.  De bijgevoegde grondexploitatie ’t Kraaiennest Oosthuizen 2020 vast te stellen met een verwacht negatief resultaat van € 55.000.
 4. Een krediet voor de plan en uitvoeringskosten beschikbaar te stellen van € 700.000.
 5. Een verliesvoorziening te vormen voor het nadelige saldo van € 55.000 en deze te dekken door een onttrekking aan de bestemde reserve grondexploitatie.
 6. Het P&R-terrein wel los te koppelen van het Kraaiennest, maar te zorgen dat een adequate oplossing voor de ontsluiting van het gewenste P&R-terrein mogelijk blijft in het plan Kraaiennest.
 7. Met dit besluit wordt het besluit van 17 december 2020, voorstelnummer 90-2020 ingetrokken.

Voorstel tot vaststellen aanvullingen op het verkoop-en toewijzingsbeleid voor de starterswoningen in deelplan De Hors in de Broeckgouw.

Gewijzigd besluit door amendement.

 1. De aanvullingen op het verkoop-en toewijzingsbeleid voor de starterwoningen in deelplan De Hors in de Broeckgouw vast te stellen;
  1. Toewijzing vindt voor 100% met voorrang plaats aan starters;
  2. Toewijzing vindt plaats op basis van een inkomenstoets;
  a) het (evt. gezamenlijk) inkomen mag niet meer dan € 42.000,- bruto zijn;
  b) de bewijslast, gelijk aan die van de starterstatus, ligt bij de kandidaat;
  c) toetsing vindt extern plaats;
  d) toetsing gaat over jaargang 2020, waarbij bij een hoger inkomen over jaargang 2018 en 2019 het gemiddelde over die drie jaren wordt berekend en als toetsing geldt.
  3) Om met voorrang in aanmerking te komen, dienen kandidaten ingeschreven te staan in het gemeentelijk woningzoekendenregister op de peildatum van vaststelling van dit toewijzingsbeleid (raad januari 2021);
  4) Tot 6 weken na de keuzeavond, worden woningen uitsluitend verkocht aan de benoemde doelgroep van starters met een beperkt inkomen. Daarna is verkoop 'vrij';
  5) Het college van B&W kan gebruik maken van een zogenoemde hardheidsclausule en in voorkomende gevallen kan het college gemotiveerd besluiten een woning / keuzepositie toe te kennen aan kandidaten die wel aan de overige eisen voldoen, maar niet onder de definitie starter vallen;
  6) Ook al valt het woningsegment in het startersegment, bij deze nieuwe en eenmalige woningcategorie wordt voorgesteld onder de aangemelde kandidaten die voldoen aan de criteria te loten met gelijke kansen;
  7) Bij aanmelding voor de keuzeavond dient de kandidaat aan te geven of hij/zij zelfstandig wil kopen of gezamenlijk met een partner. In dat laatste geval wordt het inkomen van de mede-koper ook getoetst én dient het koopcontract door beiden getekend te worden. In het geval een kandidaat aangeeft alleen te willen kopen en naderhand het koopcontract wil tekenen met een partner (die ook heeft deelgenomen aan het toewijzingsproces om kansen te vergroten), kan/zal de koopovereenkomst niet ondertekend worden en vervalt de keuze;
 2. Voor het overige het verkoop-en toewijzingsbeleid ongewijzigd te laten.

Voorstel tot wijziging verordening OZB.

de verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen 2021 (1e wijziging) vast te stellen.

Voorstel inzake kredietaanvraag nieuw brandweergebouw in Kwadijk.

 • Het huidige investeringsbudget van € 35.000 voor de bouw van een nieuwe brandweergarage in Kwadijk te verhogen met € 1.121.000. Afschrijving in een periode van veertig jaar zorgt met ingang van 2023 voor een extra afschrijvingslast van € 20.775 per jaar;
 • De bestaande afschrijvingslasten van € 8.125 voor de jaren 2021 en 2022 af te voeren (en daarmee de C-post af te voeren);
 • Een investeringsbudget van € 42.000 beschikbaar te stellen voor de inventaris van de nieuwe brandweergarage. Afschrijving in een periode van tien jaar zorgt met ingang van 2023 voor een extra afschrijvingslast van € 4.200 per jaar;
 • De bijdrage aan de Veiligheidsregio met ingang van 2023 structureel te verhogen met € 20.000;
 • De eenmalige verkoopopbrengst van € 50.000 van de oude brandweergarage, Stationsweg 9 te Kwadijk, toe te voegen aan de algemene reserve;
 • Er kennis van te nemen dat bovenstaande wijzigingen per saldo in 2021 en 2022 leiden tot een verhoging van het saldo begroting met € 8.125 en vanaf 2023 tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 44.975

De raad besluit een motie aan te nemen om het college op te roepen binnen het kaderstellend budget een energie neutraal gebouw te realiseren.

Voorstel inzake advies aan Commissariaat voor de Media inzake programma LOVE.

Te adviseren aan het Commissariaat voor de Media dat het programmabeleidsbepalende orgaan van de lokale omroep LOVE een zodanige samenstelling heeft dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

Voorstel tot vaststelling begrotingswijziging waarin de financiële gevolgen van de raadsbesluiten zijn verwerkt

De 8e begrotingswijziging 2020 en 1e begrotingswijziging 2021 vast te stellen. Hierin zijn de financiële gevolgen van de raadsbesluiten van januari 2021 verwerkt.

Moties vreemd aan de orde:

 • De motie GL motie mogelijkheden onderzoeken voor particuliere laadpunten is aangenomen. 
 • De motie VD80 terugbrengen zebrapaden in de Leliestraat is verworpen. 
 • De motie ZB Behoud Stolphoevekerkje wordt is verworpen.