Besluitenlijst Raadsvergadering 20-05-2021

Voorstel tot instemmen met de totaalvisie De Lange Weeren en ontwikkelkader De Lange Weeren.

Het voorstel wordt aangehouden i.v.m. unaniem aangenomen motie “integriteitsonderzoek n.a.v. proces van visievorming en ontwikkelkader Lange Weeren”.

Voorstel tot kennis nemen van het plan van  aanpak en de voorgenomen planning voor de gezamenlijke omgevingsvisie De Purmer.

  • kennis nemen van het plan van aanpak en de planning voor de gezamenlijke omgevingsvisie De Purmer;
  • op de voorbereiding van de gezamenlijke Omgevingsvisie De Purmer de uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 Awb van toepassing te verklaren;
  • gedurende zes weken inspraak te verlenen aan eenieder.