Besluitenlijst raadsvergadering 18-02-2021

Ingekomen stukken en mededelingen

Kennis te nemen van de brief inzake bestuurlijk overleg Provincie en gemeentes Zaanstreek-Waterland

Voorstel tot vaststellen verslag d.d. 17 december 2020.

het verslag ongewijzigd vast te stellen.

Afleggen eed/belofte lid van het raadsplein.

Te benoemen tot lid van het raadsplein: de heer H.A.M. Schilder (Volendam|80)

Voorstel tot beschikbaar stellen krediet t.b.v. tijdelijk brandweergarage in Edam.

inclusief amendement:

 •  Het investeringsbudget voor de bouw van een tijdelijke brandweergarage in Edam van € 600.000 beschikbaar te stellen. Afschrijving in een periode van 15 jaar zorgt met ingang van 2022 voor een extra afschrijvingslast van € 40.000 per jaar; Toegevoegd punt dmv amendement: Binnen een termijn van 5 jaar na dit besluit – behoudens overmacht – een definitieve brandweerkazerne te realiseren waardoor de tijdelijke kazerne weer afgebroken kan worden.
 • Eenmalig een bedrag van € 414.000 te onttrekken aan de algemene reserve en dit bedrag over te hevelen naar de reserve Aanloopkosten nieuwe brandweerposten;
 • Met ingang van 2022 jaarlijks een bedrag van € 40.000 te onttrekken uit de reserve Aanloopkosten nieuwe brandweerposten als dekking voor de afschrijvingslasten van de tijdelijke kazerne;
 • In de begroting 2021 eenmalig een exploitatiebudget van € 6.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van inventaris;
 • De totale exploitatielasten met ingang van 2022 structureel te verlagen met € 8.000;
 • Er kennis van te nemen dat bovenstaande wijzigingen voor 2021 leiden tot een verlaging van het saldo begroting met € 6.000 en vanaf 2022 tot een structurele verhoging het saldo begroting met € 8.000.

Voorstel tot beschikbaar stellen krediet t.b.v. het Botter+ project alsmede kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma.

 1. Het vrijgeven van het investeringskrediet ad € 1.570.000. Benodigd € 1.950.000 minus € 380.000 voorbereidingskrediet voor de bouw van de historische scheepswerf.
 2. De investering af te schrijven in 40 jaar.
 3. Met ingang van 2023 een structureel exploitatiebudget van € 48.750 per jaar voor de afschrijvingslasten en met ingang van 2022 structurele exploitatiebudgetten van in totaal € 29.600 per jaar (met jaarlijkse indexering)voor de overige structurele exploitatiekosten (eigenaarslasten) beschikbaar te stellen.
 4. Met ingang van 2022 (na oplevering) de structurele huuropbrengsten van de drie gebruikers van € 72.600 per jaar (jaar 1) op te nemen in de begroting, welke de kapitaallasten van de investering, de eigenaarslasten en overige exploitatiekosten dekken (over 40 jaar).
 5. Er van kennis te nemen dat bovengenoemde per saldo leidt tot een verhoging van het saldo begroting 2022 met € 18.814, met ingang van 2023 gevolgd met een afnemende kleine verlaging van het saldo begroting (de eerste 20 jaar), welke wordt gevolgd door een toenemende kleine verhoging van het saldo begroting (de volgende 20 jaar). Per saldo is sprake van een sluitende exploitatie over 40 jaar.
 6. De begroting 2021 en de meerjarenraming als gevolg van bovengenoemde besluiten te wijzigen en de betreffende programmabudgetten van deze begrotingsjaren aan te passen. Daarnaast kennis te nemen van het Uitvoeringsplan met daarin de uitleg van dit budget neutrale project;

Voorstel tot vaststelling begrotingswijziging waarin de financiële gevolgen van de raadsbesluiten zijn verwerkt.

De 2e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.
Hierin zijn de financiële gevolgen van de raadsbesluiten van februari 2021 verwerkt.