Bekendmaking vastgestelde bestemmingsplan De Oude Seinpaal

Status: Uitgevoerd

Vastgesteld bestemmingsplan De Oude Seinpaal met bijbehorende gecoördineerde omgevingsvergunning en besluit vaststelling hogere grenswaarden geluid woningen Wester Ven 45 te Volendam (gecoördineerde procedure)

Informatie

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken op grond van artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de raad op 1 juli 2021 het bestemmingsplan “De Oude Seinpaal”  bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0385.DeOudeSeinpaal-vg01 met daarbij horende bestanden heeft vastgesteld. Ook heeft het college van burgemeester en wethouders de hieraan gerelateerde omgevingsvergunning voor de bouw van 54 appartementen op het perceel Wester Ven 45 te Volendam verleend en heeft het college besloten hogere grenswaarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen vanwege het wegverkeerslawaai voor de nieuw te bouwen appartementen aan de Wester Ven 45 te Volendam.

Plangebied

Het plangebied omvat het gebied van de voormalige Oude Seinpaal en het daarbij direct aansluitend terrein dat wordt begrensd door de Dijkgraaf de Ruiterlaan en de Grote Ven.

Doel

Het vastgestelde bestemmingsplan, de verleende omgevingsvergunning en het besluit vaststelling hogere grenswaarden geluid hebben betrekking op de herontwikkeling van het gebied van de voormalige te slopen sporthal de Seinpaal. Op de locatie van de Oude Seinpaal (Wester Ven 45) wordt een nieuw appartementencomplex met 54 sociale huurwoningen inclusief openbare ruimte ontwikkeld.

Hogere grenswaarden geluid, op grond van de Wet geluidhinder

Als gevolg van het verkeer van de Dijkgraaf de Ruijterlaan en de Grote Ven zijn vanwege de geluidsbelasting op de woningen van dit complex op grond van de Wet geluidhinder hogere (grens)waarden benodigd, omdat voor de woningen in dit te bouwen appartementengebouw als gevolg van het verkeer op genoemde wegen de grenswaarde (voor geluidsbelastingtoename) wordt overschreden. In dit verband was het noodzakelijk om op grond van de Wet geluidhinder een hogere geluidwaarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen voor de te bouwen appartementen op de Wester Ven 45 te Volendam.

Coördinatieregeling

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam hebben op verzoek van de initiatiefnemer besloten de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen; dit in verband met de behoefte om het plan/project zo voortvarend mogelijk te kunnen uitvoeren. Deze gemeentelijke coördinatieregeling is geregeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

De gemeentelijke coördinatieverordening maakt het mogelijk om de besluiten behorende bij de realisatie van het plan gelijk op te laten lopen met het bestemmingsplan. De procedures worden hiermee gebundeld. Dit zorgt voor een heldere procedure en een snellere realisatiemogelijkheid. Burgemeester en wethouders verzorgt de coördinatie tussen de verleende omgevingsvergunning, het besluit hogere grenswaarden geluid en de door de raad vastgestelde bestemmingsplan.        

Inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, het besluit hogere grenswaarden geluid en daarbij horende stukken liggen met ingang van vrijdag 16 juli 2021 tijdens de openingsuren gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor, W. v.d. Knoopdreef 1, 1132KN in Volendam. In verband met de beperkende maatregelen vanwege de Coronacrisis zijn de genoemde stukken op afspraak in te zien (met inachtneming van de huidige omgangsregels). Hiervoor kan contact worden opgenomen met het KCC via (0299) 398 398.

De bijbehorende documenten kunt u ook hier inzien.

Digitaal raadplegen

Het vastgestelde bestemmingsplan met daarbij horende stukken, inclusief het raadsvoorstel en –besluit, de omgevingsvergunning en het “besluit vaststelling hogere grenswaarden geluid woningen Wester Ven 45 te Volendam” zijn digitaal in te zien. Ook kunt u dit bestemmingsplan met de daarbij horende stukken (inclusief het besluit vaststelling hogere grenswaarden) en de genoemde omgevingsvergunning rechtstreeks raadplegen op de landelijke website . In de bijlagen 8 en 9 bij de bestemmingsplantoelichting staan het akoestisch onderzoek en het Besluit vaststelling Hogere Grenswaarden.

Beroep

Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het vastgestelde bestemmingsplan, de verleende omgevingsvergunning en het besluit “vaststelling hogere grenswaarden geluid woningen Wester Ven 45 te Volendam” voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Met ingang van de dag na die van de ter inzage legging, te weten 17 juli 2021, kan gedurende een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Raad van State tegen het gecoördineerde besluit door een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht (bij dit plan niet van toepassing) en die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen de ontwerp besluiten kenbaar te maken. Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Ook kunnen genoemde belanghebbenden digitaal beroep instellen bij de Raad van State en/of een verzoek om voorlopige voorziening vragen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de site van Raad van State voor de precieze voorwaarden

Indien beroep wordt ingesteld, dient een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt, te worden meegezonden.

Voorlopige voorziening

Het instellen van een beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroep kan daarom eveneens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op het voornoemde adres.

Aan zowel het instellen van beroep als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Crisis- en herstelwet (Chw) is van toepassing

Omdat met dit plan de bouw van meer dan 11 woningen planologisch mogelijk wordt gemaakt, is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit houdt in dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn bij een eventueel in te stellen beroepsprocedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, als binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Indien gedurende de beroepstermijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige

voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Algemene informatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid via (0299) 398 398.

Edam-Volendam, 2 juli 2021
Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam.