Bekendmaking bestuurlijke lus bestemmingsplan Hoogstraat

Status: Ter inzage

Bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de raad in zijn vergadering van 19 mei 2022 het bestemmingsplan "Hoogstraat 4-8 Edam” (NL.IMRO.0385.BPHoogstraatEdam) opnieuw heeft vastgesteld. Het besluit volgt uit de uitspraak (bestuurlijke lus) van 23 maart 2022 met nummer 202104466/1/R1 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit van 27 mei 2021.

Bestuurlijke lus

Op het vaststellingsbesluit is afdeling 8.2.2A van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ heeft toegepast. De gemeenteraad heeft met die uitspraak de opdracht gekregen om het besluit bij te stellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden.

Ter inzage

Het opnieuw vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 juni 2022 voor de duur van zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan met bijbehorende bestanden is digitaal in te zien  of via de gemeentelijke website, met als planidentificatienummer NL.IMRO.0385.BPHoogstraatEdam-vg02.

U kunt het bestemmingsplan gedurende bovengenoemde periode tevens op afspraak inzien. U kunt hiervoor contact opnemen met een medewerker van het Programma Projecten via (0299) 398 398.

Wijzigingen

De gemeenteraad heeft bij het opnieuw vaststellen van het bestemmingsplan enkele wijzigingen ten opzichte van het op 27 mei 2021 vastgestelde bestemmingsplan aangebracht in de regels en de toelichting. De wijzigingen hebben plaatsgevonden in artikel 2.10 van de planregels en paragraaf 6.3 van de toelichting v.w.b. het peil en artikel 8.2 van de planregels en paragraaf 6.5 van de toelichting v.w.b. de kaprichting en kapvorm.

Instellen van beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden tegen de aangebrachte wijzigingen (nieuw vaststellingsbesluit) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degenen die eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 27 mei 2021 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Hoogstraat 4-8 Edam” hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun beroep betrekking heeft op de ongewijzigd gebleven planonderdelen.

Het instellen van een beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroep kan daarom eveneens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Algemene informatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met een medewerker van het Programma Projecten via tel. (0299) 398 398.

Edam-Volendam, 30-05-2022