Bekendmaking bestemmingsplan De Watering

Status: Ter inzage

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Watering en vaststelling welstandscriteria

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de raad in zijn vergadering van 27 oktober 2022 het bestemmingsplan “Herontwikkeling De Watering aan de Krommert te Oosthuizen” gewijzigd heeft vastgesteld. Dit plan bestaat uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0385.bpHerWatering-vg01, met de ondergrond o_NL.IMRO.0385. bpHerWatering-vg01 en de bijbehorende toelichting, regels en bijlagen. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn nader toegelicht in de Zienswijzenota, de Aanvulling zienswijzenota en het raadsvoorstel.

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken tevens bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 oktober 2022, op grond van artikel 12a van de Woningwet, welstandscriteria heeft vastgesteld voor de herontwikkeling aan de Krommert in Oosthuizen. De welstandsnota bevat criteria aan de hand waarvan bouwwerken welstandelijk worden beoordeeld.

Plangebied

Het plangebied bevat de locatie van het voormalig cultureel centrum aan De Krommert in Oosthuizen. De locatie wordt aan de noordzijde begrenst door de waterloop De Watering en aan de overige zijden omgeven door de bestaande woonwijk aan De Krommert.

Doel

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van het gebied. Op de locatie worden 22 woningen gerealiseerd.

Digitaal raadplegen

Het bestemmingsplan, raadsvoorstel en –besluit zijn vanaf woensdag 16 november 2022 digitaal in te zien via ruimtelijkeplannen.nl/ en op de gemeentelijk planviewer.

Vanaf 17 november kunt u de welstandscriteria inzien op overheid.nl. Ga naar beleidsregels van de raad van Edam-Volendam voor de Welstandsbeoordeling van bouwwerken (Welstandsnota Edam-Volendam).

Inzien

U kunt de papieren versie van het vastgestelde bestemmingsplan inzien vanaf woensdag 16 november 2022. Tijdens de openingsuren kunt u hier gedurende zes weken terecht bij de receptie van het Stadskantoor, Willem van de Knoopdreef 1 in Volendam.

Wilt u meer informatie over de openingstijden of het maken van een afspraak om het bestemmingsplan in te zien? Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum (0299) 398 398.

Beroep

Een belanghebbende die op het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad van Edam-Volendam naar voren heeft gebracht, kan met ingang van de dag na die van de terinzagelegging, te weten 17 november 2022, gedurende een termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zijn zienswijze kenbaar te maken. Ook kan door een belanghebbende beroep worden ingesteld tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Digitaal beroep

Digitaal beroep instellen en/of een verzoek om voorlopige voorziening vragen is mogelijk bij de Raad van State. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Het instellen van een beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroep kan daarom eveneens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Aan het instellen van beroep en een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Crisis- en herstelwet is van toepassing

Omdat met dit bestemmingsplan de bouw van meer dan 11 woningen planologisch mogelijk wordt gemaakt, is Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn bij een eventueel in te stellen beroepsprocedure bij de Raad van State.

Alle beroepsgronden moeten in het beroepschrift worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, als binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

Indien beroep wordt ingesteld, dient een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt, te worden meegezonden.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Inwerkingtreding welstandscriteria

De criteria voor het gebied, in de nota aangeduid als gebied N6 Herontwikkeling De Watering 1 aan de Krommert, treden in werking met ingang van 17 november 2022. Tegen de vaststelling van beleidsregels kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Algemene informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid (0299) 398 398.