Aanvullende financiële ondersteuning voor lokale non-profit instellingen

Het college heeft ingestemd met aanvullende financiële ondersteuning aan lokale instellingen in de non-profit sector.

Het college heeft ingestemd met aanvullende financiële ondersteuning aan lokale instellingen in de non-profit sector. U kunt hier op onze website het aanvraagformulier invullen voor een van de ondersteuningsmaatregelen.

Met het besluit van het college bieden wij drie soorten van ondersteuning aan:

 1. Een garantstelling of een lening.
 2. Een tegemoetkoming in gemaakte kosten.
 3. Een bijdrage in de exploitatiekosten.

Verzoek indienen

Het verzoek om gemeentelijke ondersteuning moet voldoen aan een aantal eisen. Gebruik hiervoor het:

Aanvraagformulier Ondersteuning instanties Covid 19

Verdeelcriteria

Om de ondersteuning zo eerlijk mogelijk onder alle aanvragers te verdelen zijn er diverse verdeelcriteria vastgesteld. Aan deze verdeelcriteria liggen maatschappelijke gevolgen ten grondslag, te weten:

 1. Het voorkomen van ontslag van meerdere werknemers. 
 2. De betekenis voor de diversiteit van een aanbod/activiteit.
 3. De mogelijkheid tot vervangbaarheid door een andere partij.
 4. De meerwaarde voor het kunnen realiseren van meerdere beleidsdoelen en bereiken van synergie-effecten.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw organisatie is gevestigd in de gemeente Edam-Volendam en de diensten en activiteiten zijn in hoofdzaak gericht op de gemeente Edam-Volendam.
 • Uw organisatie heeft niet eerder middelen ontvangen van de gemeente Edam-Volendam voor de (gevolgen van de) coronacrisis uit de Ondersteuning Covid-19.
 • Uw organisatie kan aantonen dat er financiële problemen zijn als gevolg van de coronacrisis. En dat deze problemen leiden tot een gevaar voor het voortbestaan van uw organisatie en welke maatschappelijke gevolgen dat met zich mee brengt.
 • Uw organisatie kan aantonen dat binnen de organisatie alles is gedaan om de nadelige gevolgen van de coronacrisis te beperken. En dat u hiervoor een maximale inspanning heeft verricht.
 • Uw organisatie kan aantonen dat deze problemen zijn ontstaan na 15 maart 2020.
 • Uw organisatie heeft beroep op alle mogelijke regelingen gedaan en deze ook ingezet.
 • Uw organisatie kan duidelijk aangeven waarom deze geen voldoende oplossing voor uw probleem bieden en dat hiervoor de gevraagde ondersteuning zal worden ingezet.

Onderbouwing aanvraag

Als onderbouwing van de aanvraag moet u inzichtelijk maken welke problemen u ondervindt. We vragen u de volgende gegevens mee te sturen:

a. Bewijs van aanvragen/toekenningen/afwijzingen voor andere vangnetregelingen, indien van toepassing.

b. Bewijs van huidige of komende betalingsverplichtingen waarvoor het verzoek gedaan wordt (salaris enzovoort).

c. Jaarrekening 2018 en 2019; Als een verzoeker specifieke reserves of voorzieningen heeft voor bepaalde toekomstige uitgaven (bijvoorbeeld onderhoud aan gebouwen) moet dat worden toegelicht.

d. Een financieel overzicht 2020 waarin zichtbaar is gemaakt:

 • Welke inkomsten in welke periode en in welke mate wegvallen.
 • Welke kosten de verzoeker heeft weten te verminderen of uit te stellen.
 • Welke verplichtingen op welke termijn uiterlijk voldaan moeten worden.
 • Welke inkomsten van andere vangnetregelingen verzoeker heeft ontvangen of verwacht te ontvangen.

e. Saldo-opgave van bankrekening (Rekening Courant/betaalrekening en overige (spaar)rekeningen) per ……2020; (afhankelijk van indieningsdatum verzoek).

Meer informatie

Heeft u nog vragen? E-mail ons dan op ondersteuning@edam-volendam.nl.