Aanvullende financiële ondersteuning voor lokale non-profit instellingen

Lokale instellingen in de non-profit sector kunnen aanvullende financiële ondersteuning aanvragen. Om deze ter beschikking te stellen hebben wij het uitvoeringsplan Ondersteuning Covid-19 vastgesteld, waarmee wij drie verschillende steunmogelijkheden hebben aangeboden om de opgelopen schade in de periode van maart 2020 tot en met december 2020 te kunnen verlichten.Wij hebben besloten om het uitvoeringsplan Ondersteuning Covid-19 te verlengen in 2021. U kunt nu een verzoek om steunmogelijkheden indienen voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Heeft u al in 2020 ondersteuning aangevraagd? Geen probleem, u kunt opnieuw voor 2021 een verzoek indienen.

Hieronder vindt u alle informatie over het indienen van een verzoek.
U kunt hier het aanvraagformulier invullen voor een van de ondersteuningsmaatregelen.

Wij bieden u drie soorten van ondersteuning aan:
1. Een garantstelling of een lening.
2. Een tegemoetkoming in gemaakte kosten.
3. Een bijdrage in de exploitatiekosten.

Verzoek indienen

Het verzoek om gemeentelijke ondersteuning moet voldoen aan een aantal eisen. Gebruik daarom het aanvraagformulier hierboven.

Verdeelcriteria

Om de ondersteuning zo eerlijk mogelijk onder alle aanvragers te verdelen zijn er diverse verdeelcriteria vastgesteld. Aan deze verdeelcriteria liggen maatschappelijke gevolgen ten grondslag, te weten:

 1. Het voorkomen van ontslag van meerdere werknemers. 
 2. De betekenis voor de diversiteit van een aanbod/activiteit.
 3. De mogelijkheid tot vervangbaarheid door een andere partij.
 4. De meerwaarde voor het kunnen realiseren van meerdere beleidsdoelen en bereiken van synergie-effecten.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw organisatie is gevestigd in de gemeente Edam-Volendam en de diensten en activiteiten zijn in hoofdzaak gericht op de gemeente Edam-Volendam.
 • Uw organisatie heeft niet eerder middelen ontvangen van ons voor de (gevolgen van de) coronacrisis uit de Ondersteuning Covid-19.
 • Uw organisatie kan aantonen dat er financiële problemen zijn als gevolg van de coronacrisis. En dat deze problemen leiden tot een gevaar voor het voortbestaan van uw organisatie en welke maatschappelijke gevolgen dat met zich mee brengt.
 • Uw organisatie kan aantonen dat binnen de organisatie alles is gedaan om de nadelige gevolgen van de coronacrisis te beperken. En dat u hiervoor een maximale inspanning heeft verricht.
 • Uw organisatie kan aantonen dat deze problemen zijn ontstaan na 15 maart 2020 en bovendien gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering in 2021.
 • Uw organisatie heeft een beroep op alle mogelijke regelingen gedaan en deze ook ingezet. Uw organisatie kan duidelijk aangeven waarom deze geen voldoende oplossing voor uw probleem bieden. En dat u hiervoor de gevraagde ondersteuning inzet.

Onderbouwing aanvraag

Voor de onderbouwing van de aanvraag maakt u  inzichtelijk welke problemen u ondergaat. We vragen u de volgende gegevens mee te sturen:

 1. Bewijs van aanvragen/toekenningen/afwijzingen voor andere vangnetregelingen. Indien van toepassing.
 2. Bewijs van huidige of komende betalingsverplichtingen waarvoor het verzoek gedaan wordt (salaris enzovoort).
 3. Jaarrekeningen 2019, 2020 en 2021; Als een verzoeker specifieke reserves of voorzieningen heeft voor bepaalde toekomstige uitgaven (bijvoorbeeld onderhoud aan gebouwen) moet dat worden toegelicht.
 4. Financieel overzicht 2021.
 5. Saldo-opgave van bankrekening (Rekening Courant/betaalrekening en overige (spaar)rekeningen) per 1 januari 2021 en 31 december 2021; overzicht van inspanningen in 2020 en 2021 om schade voor 2021 beperkt te houden en toelichting op de consequenties voor de eigen weerbaarheid in 2021 en vervolgjaren.
 • Welke inkomsten in welke periode en in welke mate wegvallen.
 • Welke kosten de verzoeker heeft weten te verminderen of uit te stellen.
 • Welke verplichtingen op welke termijn uiterlijk voldaan moeten worden.
 • Welke inkomsten van andere vangnetregelingen verzoeker heeft ontvangen of verwacht te ontvangen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? E-mail ons dan op ondersteuning@edam-volendam.nl

Subsidie aanvragen?

Voor het aanvragen van de tijdelijke subsidieregeling 'coronatransformatie en weerbaarheid' verwijzen wij u naar onze pagina tijdelijke subsidieregeling.

Dit is een vervolg van de coronasteun om uw zelfredzaamheid te vergroten of om uw aanbod op een andere manier aan te bieden. Denk dan bijvoorbeeld aan uitbreiding digitalisering. U kunt maximaal 50 % van de kosten als subsidie aanvragen met een maximum van € 5.000.